Flora & Fauna

We houden ons bezig met Flora & Fauna in de woonomgeving. Dit doen we door het uitvoeren van Flora- en faunaonderzoek, vleermuisonderzoek en quickscans.

Jonne Mossink

Quickscan

Vaassen


Begeleiding van flora-en faunaprojecten

Naast advieswerkzaamheden besteden we tijd aan de begeleiding van flora en faunaprojecten in het veld. Door begeleiding in het veld te geven, kan ingespeeld worden op de steeds wisselende omstandigheden.

Verplaatsing van beschermde planten wordt ook regelmatig uitgevoerd bij beschermde soorten, zoals bij muurplanten langs grachten en kademuren en bermplanten bij wegwerkzaamheden. Niet alleen verplaatsing van flora wordt gedaan, ook de verplaatsing van bijvoorbeeld vissen en amfibieën wordt door Ruimte voor Advies uitgevoerd.

De Wet Natuurbescherming staat het verplaatsen toe van beschermde planten, mits het voorbestaan kan worden gegarandeerd. Middels een ontheffingsaanvraag bij Provincies kan de verplaatsing vooraf worden goedgekeurd. Werken via een gedragscode staat in een aantal gevallen ook verplaatsingen toe. Ecologische onderbouwing en uitvoering van de verplanting onder begeleiding van een deskundige is daarbij een vereiste.

Zo worden door Ruimte voor Advies vele projecten begeleidt op het gebied van flora en fauna. Op deze pagina vindt u de onderdelen van de flora en fauna binnen het bedrijf.Faunaonderzoek bouw-en sloopwerken
Bij bouw- en sloopwerken dient rekening te worden gehouden met beschermde soorten en gebieden. De wet- en regelgeving hieromtrent is vastgelegd in de Wet Natuurbescherming. Dit kan middels quick scans en uitgebreider onderzoek.

Een quick scan betreft een beoordeling van de aanwezige natuurwaarden in en rond het plangebied op basis van een eenmalig terreinbezoek, aangevuld met literatuurgegevens en ecologische kennis. Jaarlijks voeren we vele flora- en faunaonderzoeken in de vorm van quick scans uit in het kader van renovatie en herbouwprojecten, rood-voor-roodregelingen, sloopwerken en herbestemmingen van bedrijfs- en agrarische bebouwingen. Na aanleiding van een ecologische quickscan kan vervolg onderzoek nodig zijn. Ruimte voor Advies doet jaarlijks veel vervolgonderzoeken en heeft daardoor een ruime ervaring in het uitvoeren van vervolgonderzoeken. Ruimte voor Advies heeft ook veel ervaring in vleermuisonderzoeken. Per jaar worden vele vleermuisonderzoeken uitgevoerd door onze specialist Jonne Mossink.Dakrenovaties woningbouwvereniging

Flora-en faunaonderzoeken dakrenovaties woningbouwvereniging Triada


Sloopwerkzaamheden


Flora-en faunaonderzoek in het kader van sloopvergunningen


Ruimtelijke Ontwikkeling 


Aanwezigheid en gevolgen van beschermde natuurwaarden


Quickscan groenvoorzieningen


Ecologische begeleiding onderhoud groenvoorzieningen


Quickscans Particulieren


Toetsing aanwezigheid beschermde flora en fauna voor particulieren