Quickscan groenvoorzieningen

Voorbeeld Gemeente Utrecht

2016


Gemeente Utrecht

Australiëlaan, Dommelstraat, Groeneweg en Jaffastraat 2016

Gemeente Utrecht is voornemens om op diverse locaties verspreid door de stad straatbomen te kappen, verplanten en/of vervangen. Om eventuele gevolgen voor beschermde flora en fauna in kaart te brengen heeft de Gemeente Utrecht adviesbureau Ruimte voor Advies benaderd. In eerste instantie volstaat een quickscan. Een quickscan kan voldoende zijn om overtreding van de Flora- en faunawet uit te sluiten maar kan ook aanleiding geven tot het nemen van vervolgstappen, zoals aanvullend onderzoek en/of mitigerende maatregelen.

Ecologische begeleiding van onderhoud groenvoorzieningen

Ruimte voor Advies voert ecologische quickscans voor ecologische begeleiding van het onderhoud aan groenvoorzieningen. Hierbij moet worden gedacht aan straatbomen in de brede zin van het woord. Van kersenbomen van 5m hoog tot populieren van 25m hoog. Wanneer de gemeente bomen wil kappen/vervangen moet er een ecologische quickscan worden uitgevoerd. Gemeentes laat deze quicksans uitvoeren om te onderzoeken of het nodig is om rekening te houden met broedvogels en vleermuizen. Er wordt bepaalt of aanwezige broedvogels of vleermuizen negatieve effecten zullen ondervinden aan het kappen van de bomen. Hierbij wordt bepaald welke negateive effecten dit zullen zijn. Wanneer er negatieve effecten zullen zijn op de fauna in deze te kappen straatbomen kan door Ruimte voor Advies een ecologisch werkplan worden opgesteld. Dit ecologisch werkplan wordt opgesteld om er voor te zorgen dat de negatieve effecten worden voorkomen. Ook worden hier de eventuele te treffen compenserende maatregelingen beschreven.