Huismusonderzoek

Vervolg onderzoek naar huismussen

Van een aantal vogelsoorten is het nest jaarrond beschermd, dus ook buiten het broedseizoen. Het gaat bijvoorbeeld om soorten die niet zelf hun nest bouwen, maar voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van menselijke bebouwing, soorten die jarenlang dezelfde locatie gebruiken of soorten waarvan het nest ook buiten de broedperiode gebruikt wordt. De huismus is één van die soorten. De huismus laat een negatieve trend zien de laatse jaren. Dit komt door sloop- en renovatiewerkzaamheden. Geschikte woningen worden gelsoopt en vervangen door dichte gebouwen zonder broedmogelijkheid.

In een Ecologische Quickscan kan bepaald worden dat huismussen zijn gezien tijdens het onderzoek. Wanneer het vermoeden bestaat dat huismussen de te slopen of te renoveren bebouwing gebruikt als nestlocatie dient vervolgonderzoek te worden uitgevoerd. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de onderzoekslocatie twee keer te bezoeken in de perriode 1 april-20 juni. Hierbij wordt gelet op zingende mannetjes en in- en uitvliegende exemplaren. Bij het onderzoek wordt vastgesteld hoeveel nesten zijn gelokaliseerd in de bebouwing en wat de negatieve effecten zullen zijn op de huismussen. Wanneer er verblijfplaatsen van huismussen aanwezig zijn dient ontheffing voor het overtreden van de Wet natuurbescherming aangevraagd te worden bij de provincie. Onderdeel van deze ontheffing is een activiteitenplan, hierbij wordt de mate van mitigerende maatregelen en compensatie uitgewerkt. Ook wordt hierin de effecten op de landelijke gunstige staat van instandhouding bepaald en de noodzaak van de werkzaamheden.

Het onderzoek naar huismussen kan dus alleen in een bepaalde periode plaatsvinden. Hou daarom rekening met het plannen van ecologische onderzoeken voor uw werkzaamheden om vertraging te voorkomen. Wanneer u bijvoorbeeld de sloopwerkzaamheden wilt uitvoeren in het najaar van 2020 adviseren wij een ecologische quickscan uit te voeren voor 1 april 2020, zodat wanneer er vleermuis onderzoek of huismus onderzoek nodig is die hetzelfde jaar nog kunnen worden uitgevoerd en u uw sloopwerkzaamheden kunt uitvoeren in dat najaar van 2020 met de benodigde ontheffingen.