Flora en fauna quickscan, sloopwerkzaamheden 

Enkele voorbeelden

2016


Flora en fauna quickscan sloopvergunning

Flora en fauna quickscans worden in het kader van sloopvergunningen uitgevoerd. Het laten uitvoeren van een flora- en faunaonderzoek heeft als doel om de (mogelijke) effecten van de werkzaamheden op beschermde soorten en gebieden in te schatten. Hierbij voldoet in eerste instantie een ‘quick scan’: een kort onderzoek op basis van een beknopt bronnenonderzoek en een veldbezoek, waarbij een deskundige een inschatting maakt van de mogelijke aanwezigheid van beschermde flora en fauna. De quick scan kan leiden tot uitvoeriger onderzoek of tot een advies voor mitigerende/ compenserende maatregelen. De geldigheidsduur van resultaten bedraagt voor zwaarder beschermde soorten in principe 3 jaar en voor licht beschermde soorten 5 jaar. Veel van deze flora en fauna quickscans worden uitgevoerd in opdracht van het sloopbedrijf Lagemaat Sloopwerken BV.

Quickscan Haersterveerweg te Zwolle

In opdracht van: Lagemaat Sloopwerken BV 2016

De onderzochte locatie betreft een historische boerderij met bijgebouwen en erf in het noordelijke deel van Zwolle. Het is een landelijke plek binnen de bebouwde kom van Zwolle-Noord in de provincie Overijssel. De boerderij bevindt zich in sterk vervallen staat, is met zeil afgedekt en in de afgelopen jaren niet of slechts tijdelijk bewoond. Ook de bijgebouwen (enkele houten schuren, stenen kookhuis, stenen veestal) zijn vervallen. De vroegere veestal is tot een ruïne  verworden. Sinds het najaar van 2015 is de locatie geheel onbewoond. Alle bestaande bebouwing op het terrein wordt gesloopt, evenals de meeste coniferen, zware bomen en ongewenst opslag. Slechts een deel van het voorhuis van de historische boerderij blijft behouden. Na de sloop herbouwt de eigenaar de boerderij als woonhuis en voegt één of meerdere nieuwe bijgebouwen toe. Het erf krijgt een geheel nieuwe inrichting en de omliggende graslanden een natuurfunctie. In de toekomst vindt geen agrarisch gebruik meer plaats.

Tijdens dit onderzoek zijn de aanwezige gebouwen en het terrein verkend op de (mogelijke) aanwezigheid beschermde planten en dieren. Daarbij is vooral gelet op sporen die op vaste verblijfplaatsen van gebouwbewonende vogels (Huismus, uilen) en zoogdieren (vleermuizen, marters) wijzen én waarvan het voorkomen in het gebied bekend is (verspreidingsatlassen e.d.). De aanwezigheid van beschermde planten en dieren is mede ingeschat op basis van de terrein- en habitatkenmerken.

Advies ongeschikt maken vleermuisverblijfplaatsen
TNO-terrein Apeldoorn

In opdracht van: Lagemaat Sloopwerken BV 2016

In 2014 is door Regelink Ecologie & Landschap een ecologisch onderzoek uitgevoerd op het voormalige TNO-terrein aan de Laan van Westenenk in Apeldoorn. Daarbij zijn onder andere vaste rust- en verblijfplaatsen aangetroffen van de Gewone dwergvleermuis. Om negatieve effecten zoveel mogelijk te voorkomen is een mitigatieplan opgesteld (Molenaar 2016). In een eerder stadium zijn reeds vervangende verblijfplaatsen gerealiseerd. In de nieuwe bebouwing worden permanente vervangende voorzieningen gerealiseerd. Lagemaat Sloopwerken heeft bureau Ruimte voor Advies opdracht gevraagd de te slopen gebouwen te inspecteren om te onderzoeken waar de mogelijke verblijfplaatsen zich exact bevinden en hoe deze onaantrekkelijk gemaakt kunnen worden voor vleermuizen. Het rapport van het onderzoek beschrijft de resultaten van inspectie en te volgen werkwijze om vleermuizen op eigen kracht het pand te verlaten en daarmee het doden en/of verwonden van vleermuizen te voorkomen.