Quickscans Particulieren


Flora en fauna quickscans particulieren

Het laten uitvoeren van een flora- en faunaonderzoek moet worden uitgevoerd bij bestemmingsplanwijziging, bouw en sloop van gebouwen en heeft als doel om vooraf de (mogelijke) effecten op beschermde soorten en gebieden in te schatten. Hierbij voldoet in eerste instantie een ‘quick scan’, dat wil zeggen een kort onderzoek op basis van een bronnenonderzoek en een veldbezoek waarbij een deskundige een inschatting maakt van de mogelijke aanwezigheid van beschermde flora en fauna. Tijdens quickscans worden de aanwezige opstallen en beplantingselementen in het plangebied verkend op de (mogelijke) aanwezigheid beschermde planten en dieren. Daarbij wordt vooral gelet op sporen die op vaste verblijfplaatsen van gebouwbewonende vogels (huismus, uilen) en zoogdieren (vleermuizen, marters) wijzen én waarvan het voorkomen in het gebied bekend is (verspreidingsatlassen e.d.). De aanwezigheid van beschermde planten en dieren wordt mede ingeschat op basis van de terrein- en habitatkenmerken. Het betreft een momentopname en een eerste inschatting. Er kan dus geen rekening worden gehouden met de dynamische aspecten van natuur, zoals migratie en kolonisatie door soorten en veranderd terreingebruik en –beheer na afloop van het onderzoek. De geldigheidsduur van resultaten bedraagt voor zwaarder beschermde soorten in principe 3 jaar en voor licht beschermde soorten 5 jaar. De quick scan kan leiden tot uitvoeriger onderzoek of tot een advies voor ontheffing en mitigerende/ compenserende maatregelen. Dit betkent dat er volgens de Wet natuurbescherming onderzoek gedaan worden naar bijvoorbeeld vleermuizen, huismussen, steenuilen of marterachtigen.

Hou er rekening mee dat vervolg onderzoek enige tijd kost en plan daarom uw Ecologische Quickscan ruim van te voren!