Quickscans Particulieren

2016 - 2017


Flora en fauna quickscans particulieren

Het laten uitvoeren van een flora- en faunaonderzoek moet worden uitgevoerd bij bestemmingsplanwijziging, bouw en sloop van gebouwen en heeft als doel om vooraf de (mogelijke) effecten op beschermde soorten en gebieden in te schatten. Hierbij voldoet in eerste instantie een ‘quick scan’, dat wil zeggen een kort onderzoek op basis van een bronnenonderzoek en een veldbezoek waarbij een deskundige een inschatting maakt van de mogelijke aanwezigheid van beschermde flora en fauna. Tijdens quickscans worden de aanwezige opstallen en beplantingselementen in het plangebied verkend op de (mogelijke) aanwezigheid beschermde planten en dieren. Daarbij wordt vooral gelet op sporen die op vaste verblijfplaatsen van gebouwbewonende vogels (Huismus, uilen) en zoogdieren (vleermuizen, marters) wijzen én waarvan het voorkomen in het gebied bekend is (verspreidingsatlassen e.d.). De aanwezigheid van beschermde planten en dieren wordt mede ingeschat op basis van de terrein- en habitatkenmerken. Het betreft een momentopname en een eerste inschatting. Er kan dus geen rekening worden gehouden met de dynamische aspecten van natuur, zoals migratie en kolonisatie door soorten en veranderd terreingebruik en –beheer na afloop van het onderzoek. De quick scan kan leiden tot uitvoeriger onderzoek of tot een advies voor ontheffing en mitigerende/ compenserende maatregelen. De geldigheidsduur van resultaten bedraagt voor zwaarder beschermde soorten in principe 3 jaar en voor licht beschermde soorten 5 jaar. 

Kerkweg 29, Wezep

Opdrachtgever: particulier

2017

Het rapprt van het onderzoek beschrijft de uitkomsten van een quickscan flora en fauna uitgevoerd op de locatie Kerkweg 29 te Wezep. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging. De onderzoekslocatie is gelegen aan de Kerkweg 29 binnen de bebouwde kom van Wezep, gemeente Oldebroek. De bebouwing in de straat bestaat uit overwegend oudere vrijstaande woningen met tuinen rondom. Het winkelcentrum van Wezep bevindt zich op ongeveer 100 meter afstand. De bebouwing van het perceel bestaat uit een gedateerde vrijstaande woning (begin twintigste eeuw) met diverse aanbouwen in verschillende stijlen. Verder staat achter op het terrein een halfopen houten schuur en een tuinhuisje. De woning beschikt niet over een spouw. De noordoostkant van het terrein bestaat uit een brede, verharde oprit met pleintje. De achtertuin bestaat voornamelijk uit gazon met enkele kleine oude fruitbomen. Het overige deel van het perceel bestaat uit tuin met sierplanten, struiken en kleine tot middelgrote bomen. De ingreep bestaat uit splitsing van het perceel in twee delen, het volledig verwijderen van de bestaande bebouwing, gevolgd door nieuwbouw van een tweetal woningen. Hiertoe is een bestemmingsplanwijziging vereist. Verder zal de bestemmingsplanwijziging leiden tot herinrichting van het grootste deel van het terrein, waaronder verwijdering van opgaande begroeiing. Vanuit deze quickscan wordt bepaald of er mogelijk beschermde soorten aanwezig zijn en er uitvoeriger onderzoek nodig is of tot een advies voor ontheffing en mitigerende/compenserende maatregelen.

Stationsweg 43, Oldebroek

Opdrachtgever: particulier

2016

Het rapport van dit onderzoek beschrijft de uitkomsten van een ‘quick scan flora en fauna’ op een particulier terrein aan de Stationweg 43 te Oldebroek. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging inzake een inbreidingsvoorstel met twee woningen. Het onderzochte perceel aan de Stationsweg 43 ligt binnen de bebouwde kom van het dorp Oldebroek in de gelijknamige gemeente, provincie Gelderland. Het betreft een particuliere woning met bijgebouwen, tuin en hertenweide, alles in goede staat. De inrichting van het terrein is geheel cultuurlijk en heeft een hoge verzorgingsgraad. Natuurlijke vegetaties, verruiging of overhoeken ontbreken. Het perceel is omzoomd door strak gesnoeide hagen (en deels schutting). Aan drie zijden is het terrein bebouwd (woonwijk) en deze bebouwing staat dicht opeen. Alleen de oostzijde is open. Hier reikt het landelijk gebied tot aan de Stationsweg. De helft van het terrein aan de Stationsweg 43 blijft in de huidige staat gehandhaafd. Voor de andere helft (het plangebied) is een bestemmingsplanwijziging in aanvraag. Binnen de begrenzing van het plangebied valt de hertenweide en een deel van de achtertuin. Bij het voornemen om twee woningen te bouwen zal de huidige inrichting geheel verdwijnen, evenals de bijenstal en een houten werkschuur die in dit gedeelte te vinden zijn. Daarna vinden bouwwerkzaamheden plaats en herinrichting van het terrein met tuinen en verhardingen. Waarschijnlijk verdwijnen alle groenelementen in dit gedeelte, zoals de coniferen(haag) en de tuinplanten. Zware bomen, zoals de prominente beuk, liggen buiten het plangebied en blijven gehandhaafd. Vanuit deze quickscan wordt bepaald of er mogelijk beschermde soorten aanwezig zijn en er uitvoeriger onderzoek nodig is of tot een advies voor ontheffing en mitigerende/compenserende maatregelen.

Klapperdijk 24 en 26, Wapenveld

Opdrachtgever: particulier

2016

Het rapport van dit onderzoek beschrijft de uitkomsten van een ecologische quickscan uitgevoerd aan de Klapperdijk te Wapenveld. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging. De onderzoekslocatie maakt deel uit van de percelen Klapperdijk 24 en 26 in het centrum van Wapenveld. Het terrein bestaat grotendeels uit een parkeerterrein met halfverharding. Daarnaast bevindt zich op de locatie een voormalige werkschuur die gesloopt wordt. Het gedeelte achter Klapperdijk 24 behorend tot het projectgebied is ingericht als tuin en omzoomd door een coniferenhaag. De locatie ligt nabij het winkelcentrum binnen de bebouwde kom van het Wapenveld. De toegang tot het perceel ligt aan de Wildekampseweg. Het dorp Wapenveld grenst westelijk aan de Veluwe en oostelijk aan de IJsselvallei, de onderzoekslocatie heeft echter geen binding met deze gebieden. De voorgenomen ingreep bestaat uit het realiseren van een dubbele woning. Hiertoe zal het onderzoeksgebied geheel heringericht worden.Vanuit deze quickscan wordt bepaald of er mogelijk beschermde soorten aanwezig zijn en er uitvoeriger onderzoek nodig is of tot een advies voor ontheffing en mitigerende/compenserende maatregelen.