Steenuilen onderzoek

Vervolg onderzoek naar steenuilen in het landelijk gebied

Van een aantal vogelsoorten is het nest jaarrond beschermd, dus ook buiten het broedseizoen. Het gaat bijvoorbeeld om soorten die niet zelf hun nest bouwen, maar voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van menselijke bebouwing, soorten die jarenlang dezelfde locatie gebruiken of soorten waarvan het nest ook buiten de broedperiode gebruikt wordt. Net als huismussen en gierzwaluwen is het nest van de steenuil jaarrond beschermd.

Door sloopwerkzaamheden in het landelijke gebied kunnen nesten van steenuilen verloren gaan. Bij een Ecologische Quickscan in het landelijke gebied wordt gelet op de aanwezigheid van braakballen en krijtsporen van uilen. Ook wordt bepaald hoe geschikt een te slopen bebouwing is voor de steenuil. Als wordt bepaald dat de bebouwing erg geschikt is of sporen worden zijn gevonden en dus het vermoeden bestaat dat de steenuil gebruikt maar van de bebouwing is vervolgonderzoek noodzakelijk. Bij dit onderzoek wordt onderzocht of de steenuil daadwerkelijk de bebouwing gebruikt als broedlocatie of dat het onderdeel is van een territorium. Tijdens dit onderzoek naar de steenuil worden meerdere malen baltsroepen van een steenuil afgespeeld, bij reactie van andere steenuilen wordt duidelijk of het onderzoeksgebied wordt gebrukt als broedlocatie. Het onderzoeken van een mogelijke broedlocatie van steenuilen kan alleen gedaan worden binnen het broedseizoen (15 maart-15 juli). Hou bij sloopwerkzaamheden in het landelijke gebied dus rekening met het uitvoeren van vervolgonderzoek naar steenuilen. Voer Ecologische Quickscans uit voor 15 maart wanneer u de werkzaamheden wilt uitvoeren in het najaar van dat zelfde jaar.

Wanneer blijkt dat steenuilen daadwerkelijk de bebouwing gebruiken en de bebouwing gesloopt wordt is ontheffing noodzakelijk. Onderdeel van de ontheffing is een activiteitenplan. Mogelijk dient te initiatiefnemer een nestkast op te hangen als compensatie. Ruimte voor Advies regelt dit graag voor u en adviseert u over de juiste locatie!