Flora-en faunaonderzoeken dakrenovaties woningbouwvereniging

2015 - 2019


Flora-en faunaonderzoek 

Veel flora- en faunaonderzoeken worden uitgevoerd voor de woningbouwvereniging Triada. Woningbouwvereniging Triada voert veel dakrenovatie projecten uit waarbij flora- en faunaonderzoeken vooraf wettelijk verplicht zijn. Tijdens deze onderzoeken wordt gelet op het semi-stedelijke karakter van het plangebied, de aanwezigheid van pannendaken op woningen en voldoende foerageermogelijkheden, is het plangebied potentieel geschikt voor de Huismus, Gierzwaluw en vleermuizen. Tijdens het zomerhalfjaar wordt het plangebied ’ s ochtends en ‘s avonds verscheidene malen bezocht om de eventuele aanwezigheid van Huismus, Gierzwaluw en vleermuizen vast te stellen en een beeld te krijgen van de aantallen. Voor het vleermuisonderzoek worden de richtlijnen van het Vleermuisprotocol 2013 gebruikt. Voor de overige soorten zijn de soortenstandaarden van Ministerie van EZ leidend. Alle onderzoeken worden uitgevoerd door ervaren deskundigen op het gebied van de betreffende soortgroepen. 

Triada cluster te Vaassen

De Wetstraat, Van Riebeeckstraat, Krugerstraat

In opdracht van: Woonstichting Triada 2015

Dit flora- en faunaonderzoek betreft 39 woningen, gelegen aan de Van Riebeeckstraat, De Wetstraat en Krugerstraat te Vaassen. Triada Woondiensten heeft het voornemen om renovatiewerkzaamheden en energiebesparende maatregelen uit te voeren aan de daken en goten van woningen. De ingreep bestaat uit het aanbrengen van isolerend dakbeschot, vervangen van dakpannen en goten. De werkzaamheden worden in 2017 uitgevoerd. De maatregelen die Triada in dit project neemt, zijn mogelijk van invloed op vaste verblijfplaatsen van vogels en vleermuizen. Vaste nestplaatsen en –verblijfplaatsen zijn jaarrond beschermd, ook als ze tijdelijk niet in gebruik zijn. De ingreep mag daarom op geen enkel moment negatieve gevolgen hebben voor de functionaliteit van verblijf- en nestplaatsen.

Broedvogelcheck te Vaassen

Woestijnweg

In opdracht van: Woonstichting Triada 2016

Woonstichting Triada wil aan de Woestijnweg in Vaassen veertien woningen laten renoveren. Werkzaamheden bestaan onder andere uit het vervangen van de dakconstructie en het verwijderen van enkele schoorstenen. De periode waneer deze werkzaamheden worden uitgevoerd overlapt met het broedseizoen van diverse vogelsoorten die in gebouwen broeden. Tijdens de winter van 2015/16 is een vogelschroot onder de dakpannen aangebracht om broedgevallen te voorkomen. Ook zijn nestkasten opgehangen ter compensatie van eventueel aanwezige Huismussen. Voor dit onderzoek is een broedvogelcheck uitgevoerd om te onderzoeken of de preventieve maatregelen succesvol geweest zijn om broedgevallen onder daken te voorkomen en of de kasten daadwerkelijk gebruikt worden.

Triada cluster te Epe

Korenstraat, Maatkampstraat, Roggestraat, Smitskamp, Zwartelandstraat

In opdracht van: Woonstichting Triada 2016

Dit flora- en faunaonderzoek betreft twaalf woonblokken in het zuidwesten van Epe. Woonstichting Triada heeft het voornemen om renovatiewerkzaamheden uit te voeren aan de daken van woningen. Triada‘s doel is een energiebesparing in het bestaande woningbezit bereiken. Dit doet Triada volgens haar eigen energiebeleid en het landelijke “Convenant energiebesparing corporatiesector”. De maatregelen die Triada in dit project neemt, zijn mogelijk van invloed op vaste verblijfplaatsen van vogels en vleermuizen. Vaste nestplaatsen en –verblijfplaatsen zijn jaarrond beschermd, ook als ze tijdelijk niet in gebruik zijn. Deze ingreep mag daarom geen negatieve gevolgen mag hebben voor de functionaliteit van verblijf- en nestplaatsen. Het projectgebied bestaat uit 12 woonblokken verdeeld over 5 straten, gelegen binnen de bebouwde kom van Epe. In totaal gaat het om 76 woningen.

Triada vervolgonderzoeken 2019

Vaassen, Epe, Heerde, Hattem en Wapenveld

Wederom heeft woonstichting Triada het voornemen om de woningen in de gemeente Epe en Heerde te renoveren. Daken worden vervangen en voorzien van isolatie. Dit is beter voor het milieu en beter voor de gezondheid van de mensen. Echter kunnen bij deze renovatiewerkzaamheden beschermde dieren worden verstoord of beschadigd. Bij deze projecten worden voornamelijk gierzwaluwen, huismussen en vleermuizen verwacht. Om te vast te stellen of deze soorten de bebouwing daadwerkelijk gebruiken is vervolgonderzoek noodzakelijk. Na het vaststellen van de aanwezigheid van de soorten wordt de mate van compensatie bepaald. Mogelijk dient Triada enkele faunavoorzieningen te creeëren voor de verblijfplaatsen die verloren gaan. Ruimte voor Advies onderzoeks het voorkomen van de soorten en begeleidt de woonstichting in de uitvoer van de werkzaamheden en het creeëren van de faunavoorzieningen. Zo zorgen wij er samen met Triada voor dat zo dieren niet worden beschadigd en na de werkzaameheden een geschikt onderkomen hebben.