Vleermuisonderzoek

Vleermuisonderzoek bij sloop of renovatie

Alle in Nederland voorkomende vleermuissoorten zijn zwaar beschermd vanuit de Europese Habitatrichtlijn. Geschikte verblijfplaatsen zijn vaak beperkt beschikbaar. Door sloop en renovatie zijn de laatste decennia veel potentiële verblijfplaatsen verdwenen. Niet alleen verblijfplaatsen, maar ook lineair doorlopende landschapselementen waarlangs vleermuizen zich verplaatsen tussen slaapplek en foerageergebied (zogenaamde vliegroutes) en belangrijk foerageergebied, zijn beschermd. Een Ecologische Quickscan kan aanleiding geven om vervolgonderzoek uit te laten voeren.

Vleermuizen hebben verschillende soorten verblijfplaatsen. Zo hebben de vleermuizen: Zomerverblijfplaatsen, paarverblijfplaatsen en winterverblijfplaatsen. De zomerverblijfplaatsen van vleermuizen zitten vaak in spouwmuren van woonhuizen of in holen en spleten van bomen. Ook zitten deze zomerverblijfplaatsen tussen het dak en dakbeschot wanneer daar ruimte voor is. De paarverblijfplaatsen zijn tijdelijke verblijfplaatsen voor vleermuizen waar zij zich verplaatsen tussen zomer- en winterverblijfplaats en paren. De winterverblijfplaatsen van vleermuizen zijn vaak massaal, vleermuizen zoeken in de winter elkaar op om warm te blijven. Dit gebeurt vaak in ouwe kerken, bunkers en andere oude gebouwen waar het relatief warm blijft en genoeg ruimte is.

Om sloop- en renovatie werkzaamheden uit te kunnen voeren zonder de Wet natuurbescherming te overtreden is soms vleermuisonderzoek nodig. Hierbij wordt bepaald welke soort en hoeveel verblijfplaatsen er aanwezig zijn. Het onderzoek wordt uitgevoerd met zogehete bat-detectors, deze aparaten vertalen de sonargeluiden naar geluiden die voor de mens te horen zijn. Op deze manier kunnen wij bepalen welke soort het is. Door de mogelijk geschikte verblijfplaatsen in de gaten te houden worden in- en uitvliegende vleermuizen waargenomen. Het onderzoek bepaald vervolgens of er negatieve effecten zijn op vleermuizen en de locale populatie. Wanneer er verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn dient ontheffing voor het overtreden van de Wet natuurbescherming aangevraagd te worden bij de provincie. Onderdeel van deze ontheffing is een activiteitenplan, hierbij wordt de mate van mitigerende maatregelen en compensatie uitgewerkt. Ook wordt hierin de effecten op de landelijke gunstige staat van instandhouding bepaald en de noodzaak van de werkzaamheden.

Door de levenswijze van de vleermuizen is onderzoek maar een bepaalde periode per jaar mogelijk. De onderzoeken dienen te worden uitgevoerd door het Vleermuisprotocol 2017. Zo dienen er twee avond/nacht inventarisaties te worden uitgevoerd in de periode 15 april-15 augustus en twee avond/nacht inventarisaties in de periode 15 augustus-1 toktober. Dit betekent dat u voor de plannen van u sloop- of renovatiewerkzaamheden rekening moet houden met een jaar onderzoek naar vleermuizen. Begin daarom optijd met plannen van ecologische onderzoeken om vertraging te voorkomen. Wanneer u uw werkzaamheden wilt uitvoeren in het najaar begin met het uitvoeren van een Ecologische Quickscan voor 15 maart.