Aanleg rietoevers Noorddiep

2013-2018Herstel en beheer rietkragen Noorddiep

De laatste keer dat de oevers van het Noorddiep te Kampereiland stevig werden aangepakt was in de jaren tachtig van de vorig eeuw. Sindsdien won het water het steeds vaker van het land. Langzaam maar zeker sloeg de golfslag stukken van de aangrenzende weilanden en landerijen weg. Tegelijk ging ook de kwaliteit van de beeldbepalende rietkragen achteruit. In het verleden werden de rietvelden onderhouden door boeren die het riet gebruikten als dakbedekking. Maar die functie heeft het riet niet meer, SPLIJ+ heeft met de Stadserven een contract afgesloten voor het beheer in de komende 30 jaar. Daarbij wordt jaarlijks de helft van de rietvegetatie gemaaid, zodat dit riet zijn vitaliteit behoudt en ongewenste houtopslag wordt voorkomen.

Het herstel van de oevervegetaties van het Noorddiepis één van de meest in het oog springende projecten. Grote delen van deze voormalige IJsselarm hebben last van afkalving van de oevers en het verdwijnen van de rietvegetatie door golfslag en betreding van vee. De bijna vijf kilometerlange waterloop, in 1838 definitief afgesloten om de bevaarbaarheid van de monding van de IJssel te verbeteren, is eigendom van Kampereiland Vastgoed N.V (de Stadserven). De oevers grenzen aan de N765 en aan verpacht agrarisch land.

Om de afkaveling tegen te gaan en de landschappelijke kwaliteiten te behouden is een plan opgesteld om de oorspronkelijke rietvegetatie langd de oevers te herstellen. Ruimte voor Advies heeft dit plan opgesteld en heeft de uitwerking begeleid.

Er waren verschillende typen oevervegetatie aanwezig. Aan de zuidkant is een brede en ecologisch waardevolle natuuroever, maar bij de bermoevers langs de weg en op sommige plekken langs de begraasde weilanden, waren er nog slechts smalle rietstroken over of was het riet nagenoeg verdwenen. Er moest ruimte gecreëerd worden om weer een brede, vitale rietkraag van enkele meters mogelijk te maken.

De meeste agrariërs waren positief ingesteld op het herstelplan. Door afkalving was immers een deel van het weiland verloren gegaan en onder de waterspiegel verdwenen. De agrariërs is geopperd de afrastering op een paar meter afstand van de waterkant te plaatsen om te voorkomen dat het vee het jonge riet niet opvreet/aantast. Aan de waterzijde is een beschoeiing van wilgenten aangebracht als bescherming voor het riet en tegen afkaveling van golfslag. De beschoeiing in de watergang is gemaakt van honderd pocent natuurlijk afbreekbaar materiaal bestaande uit houten palen met daartussen wilgentakken die door jute bij ekaar worden gehouden. De beschoeiing is op den duur verdwenen maar heeft in die tijd zijn werk gedaan. Tussen de oever en de beschoeiing krijgt het riet de kans via een natuurlijk proces een kraag in het water te vormen.

Het resultaat mag er zijn. Bij de brug van de Kattewaardweg over het Noorddiep heeft een bomenrij langs het waterplaatsgemaakt voor versterking van de rietoevers.

De vaak scheef hangende bomen langs de Noorddiep zorgden voor schaduwen waarin het riet niet goed gedijt. Een enkele laag over het water hangende wilg is laten staan omdat de IJsvogel die in de kluit van de boom zijn nest gebouwd had. Vandaag de dag is goed te zien dat debeschoeiing over een lengte van enkele kilomters weer is hersteld en rechtgetrokken. Op de plek waar het Noorddiep onder de Frieseweg duikt is er voor gezorgd dat het riet laag blijft zodat de weggebruikers mooi zicht hebben op het Noorddiep met haar fraaie rietoevers.

Naast het herstel va de oevers is er in samenwerking met de hengelaarsvereniging een grote vissteiger laten bouwen, zodat de vissers minder geneigd zijn om in het riet een eigen visplek te creëren. Dit zorgt ervoor dat de herstelde rietoevers intact blijven en vissers toch een uitstekende plek hebben om hun hengel uit te gooien.

Ook is er tijdens dit project verdere voorzieningen voor de bestrijdingvan muskusratten opgenomen. Bij de Frieseweg is ook een nieuwe ottervoorziening geplaatst – een loopplank langs het water onder de weg -, zodat de otter de kans heeft om de verbinding richting de binnenwateren te zoeken, zonderde gevaarlijke weg te hoeven oversteken. De otter werd onlangs op het Kampereiland gespot

De aanleg werkzaamheden van de rietkragen zijn in 2016 afgerond en sindsdien wordt het riet beheerd volgens een tweejarige cyclyus. Voor een juist verloop van de beheerswerkzaamheden heeft Ruimte voor Advies toezicht op het beheer van de rietkragen langs het Noorddiep


Themanummer Noorddiep.pdf