Stedelijke Ruimte | Landschappelijke Ruimte | Flora & Fauna

Stedelijke Ruimte

Afname van biodiversiteit, hittestress, piekbuien, iedereen kent de problematiek wel. Eenvoudige keuzes bij (her-)inrichting en/of beheer maken vaak een groot verschil. Ruimte voor Advies zet zich graag in om de stedelijke omgeving in kwaliteit te verhogen; stap voor stap. We adviseren en stellen plannen op bij het vergroenen van de stedelijke omgeving met eenvoudige, 'innovatieve' (vlinder- en bijvriendelijke begroeiingen) plantmethoden met een meerwaarde voor de natuur. We zijn betrokken bij bewonersparticipatie, sturen projecten aan en delen kennis met bijvoorbeeld groendiensten bij de wijze van beheer.

Landschappelijke Ruimte

Ruimte voor Advies adviseert bij de inrichting en beheer van het landelijke gebied en laat dit waar mogelijk samengaan met natuur, cultuurhistorie en beleving. In onze projecten is goed te zien hoe dit uitstekend kan samengaan. We stellen inrichtings- en beheerplannen op, werken samen met waterbeheerders, ecologen en architecten. Doel is om de relatie tussen omgeving en mens te versterken. We zijn betrokken bij aanleg van kanoroutes, ontwikkeling van nieuwe landgoederen, rood voor roodregelingen, oeverherstel, bermbeheer en natuurbelevingsprojecten.

Flora & Fauna

Het versterken en vergroten van de biodiversiteit in de groene ruimte is de rode draad in onze plannen. Met onze collega’s van De Slijpkruik Ecologie (tot 2021 de ecologische tak van Ruimte voor Advies) worden flora & fauna inventarisaties opgepakt, ecologische quickscans uitgevoerd en eventueel daaruit voortvloeiend vervolgonderzoek naar bijvoorbeeld vleermuizen, huismussen, marters, etc.